Наукова

 1. ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ
 2. Денисюк В.П., Синєглазов В.М. Репета В.К. Вища математика. Модульна технологія навчання. Навчальний посібник. Частина 1, 2 К.:Вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2009. -296с.,276с. (Іспанською мовою).
 3. Денисюк В.П., Рибачук Л.В.  Клас методів наближеного дробового інтегро-диференціювання. Наукові вісті, НТТУ “КПІ”, Київ, №4(72), 2010р., с.49-54.
 4. Денисюк В.П., Рибачук Л.В. Про дробове диференціювання степеневих наближень. Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. – К.: ЦНДІ навігації і управління, 2010. – Вип. 3 (15) – с. 86-90.
 5. Денисюк В.П., Рибачук Л.В. Поліноміальні вейвлети з фінітним носієм. Наукові вісті НТУУ  “КПІ”. – 2011. – № 4 (78). – С. 36-40.
 6. Денисюк В.П., Бабко А.І. Про системи фундаментальних поліноміальних функцій. XIV міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: матеріали конф. – К., НТУУ, 2012. – Т. 2. – С. 85.
 7. Денисюк В.П. Про побудову наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів. Вісник Інженерної академії  України. – К.: 2012. –Вип.2. –С. 57-60.
 8. Денисюк В.П. Негоденко О.В. Про один ефект, що виникає при розв’язанні крайової задачі методом колокацій з використанням тригонометричних многочленів. Вісник Інженерної академії  України. – К.: 2012. –Вип.2. –С. 61-64.
 9. Денисюк В.П. Про деякі методи покращення збіжності рядів Фурۥє та інтерполяційних тригонометричних многочленів. Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – Випуск 3(39). – С. 39–42.
 10. Денисюк В.П., Рибачук Л.В. Про один клас базових вейвлетів. Міжнар. наук. конф. Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу, 23-24 жовтня 2012 р.  – К.: НАУ, 2012.
 11. Денисюк В.П. Метод лінійного підсумовування тригонометричних рядів Фур’є. Наукові вісті НТУУ  “КПІ”. – 2012. – № 4 (78). – С. 48-54.
 12. Денисюк В.П. О некоторых методах улучшения сходимости тригонометрических рядов Фурье и интерполяционных тригонометрических многочленов. Journal of Qafqaz University. Mathematics and Computer Science Number 33 (2012).
 13. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. Про деякі особливості викладання вищої математики англомовним студентам. Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи", 8-9 квітня 2008 р., Полтава,  –    вид. ПДПУ ім.   В.Г. Короленка, 2008 р., с. 70-72.
 14. Олешко Т.А. Карупу О.В. On some problems of teaching mathematics  in English. 12 Міжнародна наукова конференція ім.академіка М.Кравчука, 15 – 17 травня 2008 р., Київ. Матеріали конференції, т.2. Вид. НТУУ “КПІ”. – 2008, с. 217.
 15. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. О некоторых особенностях преподавания высшей математики англоязычным студентам по кредитно-модульной системе. Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах/Материалы 13 Международной научно-методической конференции, Севастополь, 22-26 сентября 2008, с. 78–80.
 16. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. On some problems of teaching theory of probability and mathematical statistics to foreign students. 13 Міжнародна наукова конференція ім.академіка М.Кравчука, 13 – 15 травня 2010 р., Київ. Матеріали конференції, т.3. Вид. НТУУ “КПІ”. – 2010, с. 135.
 17. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. о преподавании математических дисциплин  иностранным студентам в рамках кредитно - модульной системы. XVIII-ая конференция серии „Математика. Компьютер. Образование”. Тезисы. – Пущино: 2011. – с. 363.
 18. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. Про специфіку викладання математичних дисциплін іноземним студентам за кредитно-модульною системою. Проблеми математичної освіти ПМО-2013, Черкаси, 8 – 10 квітня 2013 р. Матеріали міжнародної науково-методичної   конференції. –  Черкаси: Вид. “Чабаненко”. – 2013, с. 169 –  170.
 19. Олешко Т.А. Карупу О.В., Пахненко В.В. З досвіду викладання математичних дисциплін іноземним студентам в рамках англомовного проекту НАУ. Освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 21-22 червня 2013р., м. Дніпропетровськ. Частинина 1 Дніпропетровськ: Роял-Прінт. – 2013, с. 137 –  138.
 20. Репета В.К. Повертаючись до відомих задач// Математика у школі.-№ 10.- Київ, 2006,  с.21-26.
 21. Репета В.К. Тригонометричні тотожності та рекурентні співвідношення// Математика у школі.-№  2.- Київ, 2007, с.45-54.
 22. Репета В.К. Показникові рівняння// Математика у школі.-№  8.- Київ, 2007, с.45-54.
 23. Репета В.К. Основи теорії підсумовування// Математика у школі.-№  1.- Київ, 2008, с.41-47
 24. Репета В.К., Репета Л.А. Про один медод розв’язання алгебраїчних рівнянь четвертого степеня// Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. Академіка М.Кравчука, 15–17 травня 2008 р.,  Київ: Матеріали конф. –К.: ТОВ “Задруга”, 2008, стор. 314.
 25. Репета В.К. Про тригонометричні тотожності та рекурентні співвідношення// Матеріали IX Міжнародної наук.-техн. конф. “Авіа-2009” 21-23 вересня, том 1, - К. : НАУ, 2009, с. 4.79- 4.82
 26. Репета В.К. Про зв'язок деяких числових тригонометричних тотожностей з малою теоремою Ферма// Тринадцята міжнародна наукова конференція ім. Академіка М.Кравчука, 13–15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. – К., НТУУ, 2010,  стор. 274.
 27. Репета В. К. Бісектриса у задачах з планіметрії. Трикутники/В. К. Репета // Математика в школі, 2010, - № 7/8.-С.20-30.
 28. Репета В. К. Бісектриса у задачах з планіметрії. Чотирикутники/В. К. Репета // Математика в школі, 2010,- № 11.-С.12-20.
 29. Репета В.К. Про числові тригонометричні тотожності та їх зв’язок із малою теоремою Ферма// НАУ, Політ, Авіа-2011.
 30. Репета В.К., Репета Л.А. Про деякі штучні методи дослідження функцій багатьох змінних на екстремум// Чотирнадцята міжнародна наукова конференція ім. Академіка М.Кравчука, 13–15 травня 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т. 4. – К., НТУУ, 2012,  стор. 74.
 31. Репета В.К., Томащук О.П. Формування творчих здібностей учнів у процесі навчання математики шляхом організації дослідницької діяльності// Математика у школі.- №6.- Київ, 2012, с.16-21.
 32. Репета В.К., Репета Л.А. Про ще один метод розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами// Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 19-20 квітня 2013 ., Київ: Матеріали конф. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. –536 с., с. 321 – 323.
 33. Карупу Е.В. Обращение теоремы типа Келлога для интегральных модулей гладкости // Сб. "Комплексный анализ и теория потенциала", изд. Ин-та математики АН Украины. –  Киев, 1992. – С.56–64.
 34. Карупу O.В. Про деякі властивості модулів гладкості конформних відображень  // "Сучасні проблеми теорії функцій та їх застосування". Праці Ін-ту математики НАН України. –  Т.31, Київ, 2000, –С.237–242.
 35. Карупу O.В. Скінченно-різницеві властивості конформних відображень  // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – К.: ІМ НАНУ, 2006. – Т.3, № 4. – С.175 – 180.
 36. Karupu O.W. On Properties of Moduli of Smoothness of Conformal Mapping. // Complex Analysis and Potential Theory. Proceedings of the Conference Satellite to the International Congress of Mathematicians 2006. – Singapore: World Scientific, 2007, p. 231–238.
 37. Karupu O.W. On some boundary properties of conformal mapping // Further progress in analysis: Proceedings of the 6th International ISAAC Congress. – Singapore: World Scientific, 2009. –  P. 233-240.
 38. Karupu O.W. On finite-difference smoothness of conformal mapping// Progress in Analysis and its Applications: Proceedings of the 7th International ISAAC Congress. – Singapore: World Scientific, 2010. –  P. 53-58.
 39. Карупу O.В. Про деякі cкінченно-різницеві властивості конформних гомеоморфізмів однозв’язних областей . // Збірник праць Ін-ту математики НАН України, Київ, 2010, т.7, № 2, с.365 – 368.
 40. Karupu O.W. On some properties of integral moduli of smoothness of conformal mappings . // Bulletin de la société des sciences et des lettres de Łódź. Recherches sur les déformations. – Łódź., 2012, vol. LXII, no. 2. –  P. 111-116.
 41. Карупу O.В. Властивості інтегральних модулів гладкості конформних відображень однозв’язних областей . // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – К.: ІМ НАНУ, 2013. – Т.10 № 4-5. –С.565 – 569.
 42. Глухов О.Д. Одна задача про зв’язність частково-випадкових графів. Збірник наукових  праць ІПМЕ НАНУ, вип.31, Київ, 2005, с.35-38.
 43. Глухов О.Д. Проблема зв’язності частково-випадкових графів. Збірник наукових  праць ІПМЕ НАНУ, вип.47, Київ, 2008, с.12 -15.
 44. Глухов О.Д. Про застосування груп перестановок в деяких комбіна-торних задачах. Укр. мат. журнал, т.60, №11, 2008р. с.1568-1571.
 45. Глухов О.Д. Про  планарні квазівипадкові графи пуассонівського типу. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ, вип.57, Київ, 2010, с. 10-12.
 46. Глухов О.Д. Про експандери із заданою структурою. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ, вип.58, Київ, 2010, с. 11-14.
 47. Глухов О.Д. Квазівипадкові графи на основі графів із заданою зв’язністною функцією. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ, вип.65, Київ, 2012, с. 65-68.
 48. Толбатов Є.Ю. Збудження коливань трубчатих змійовиків теплообмінних апаратів внутрішніми потоками закипаючої рідини // В зб.:  Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів- 1998.-Вип. 5.- С. 134-137.
 49. Є.Ю.Толбатов, В.Ю.Гирич Дослідження динаміки трубчастих змійовиків теплообмінних апаратів з внутрішніми потоками неоднорідної рідини // Вісник національного авіаційного університету.- .№ 3(25) 2005- С. 125-128.
 50. Тупко Н.П. “Комп’юторне моделювання довірчих границь для невідомої дисперсії у випадку невідомого математичного сподівання” – Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових дсліджень 2005».- Дніпропетровськ: Вид-во «Наука іосвіта»-2005.-Том 26.-с.16-18.
 51. Тупко Н.П. “Точність зміщеної та незміщеної оцінки коефіцієнта коваріації у випадку відомого математичного сподівання” – Материалы І Международной научно-практической конференции «Наука и технологии:шаг в будущее - 2006» - Белгород:Изд-во Руснаучкнига.
 52.  Васильєв А.Б.,Васильєва Н.С., Тупко Н.П. “Использование методов факторного анализа при составлении рейтинга предприятий”-Науковий вісник ОДЕУ.-Одеса:Вид-во ОДЕУ-2010.-№1.-с.26-33.
 53. Васильєв А.Б.,Васильєва Н.С., Тупко Н.П.  “Порівняльний аналіз виробничо-господарської діяльності будівельних компаній за значенням узагальнених факторів” - Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.-Одеса:Вид-во «Місто майстрів».-2010.-Вип.40.-с.38 -41.
 54. Ляшенко Я.Г. Концентрація напружень в елементах мікроструктури в’язких композитних матеріалів. Проблемы прочности. – 2005. № 5. Ст.138-149.
 55. Ляшенко Я.Г., Маслов Б.П. Врахування пошкодженості середовища при прогнозуванні довготривалої міцності геологічних порід неоднорідної структури. В збірн. “Вісник НТУ”, 2008, № 17, Ст. 390-393.
 56. Ляшенко Я.Г. В’язко-пружне деформування неоднорідних геологічних структур з мікропошкодженнями. Вісник НТУ. – 2011. - № 23, С. 320-323.
 57. Ляшенко Я.Г. Характеристики нелінійного деформування полімерного композитного матеріалу зі сфероїдальними включеннями. Збірник наукових праць ДДТУ “Математичні проблеми технічної механіки”. Тематичний випуск 2 (22). – Дніпродзержинськ, – 2013, С. 115-118.
 58. Кравченко В.В. О  скорости затухания малых колебаний физического маятника в окрестности положения его равновесия в режиме пассивной стабилизации ( совм. с А.Я.Савченко), “Механика твердого тела”, Вып.34-2004г. Институт прикладной математики и механики НАН Украины , г. Донецк;
 59. Кравченко В.В. О пассивной стабилизации тяжелого твёрдого тела” (совм. с А.Я.Савченко), 2005г. Тезисы 9 международной конф. «Устойчивость, управление и динамика твердого тела», Институт прикладной математики и механики НАН Украины
 60.  Кравченко В.В. Об асимптотическом поведении решений в критическом случае двух пар чисто мнимых корней (Совм. с А.Я.Савченко, А.Л.Зуевым,  К.Пайффером)
 61. Shkvar Ye.O., Kravchenko V.V., Samusenko O.V.,Shevchenko S.O. «Methods of vortical structure control in turbulent flows and their mathematical models» Aviation in the XXI-st Century. Safety in Aviation And Space Technologies: the Fifth World Aviation Congress, 25-27 September 2012: Proceedings. – K., 2012. – V.1. – С. 1.12.37–1.12.42. (Джерело: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2012/Congress_2012_V1.pdf)

 62. Шквар Є.О., Козлова Т.В., Кравченко В.В., Самусенко О.В.,Шевченко С.О. «Новітні технології енергозбереження на основі методів управління вихровою структурою турбулентних течій» Енергетика і автоматика. – [Електронне наукове фахове видання]. – К.: НУБІП, 2012. – № 2 (12). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/eia/2012_2/index.htm  (Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/eia/2012_2/12seostg.pdf)

 63. Кравченко В.В., Шквар Є.О., «Мікропрофілювання обтічної поверхні як метод ефективного управління турбулентним примежовим шаром» Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 2012, вип.2 (31),– С. 39-45. (Джерело:http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3050)